Оперативна програма:
"Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013
Проект:
"Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси"
Ид. номер:
BG161PO003 1.1.06 0077 C0001
Бенефициент:
"ГЕО ПЛЮС" ЕООД
Партньор:
"ГЕОМАТИКС" ООД